Veilig en vertrouwde brandpreventie met Optimus Brandbeveiliging

Arbeidsomstandighedenwet – Optimus Brandbeveiliging

Wet- en regelgeving

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) bevat voorschriften met als doel de veiligheid en gezondheid van werknemers te verzekeren en hun welzijn te bevorderen. Uitgangspunt van de Arbowet is dat de zorg voor de arbeidsomstandigheden een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemers is. De overheid laat met de Arbowet de mondigheid van de modale werknemer tot zijn recht komen. Er wordt van hen een actieve opstelling en bijdrage verwacht in het Arbobeleid dat de werkgever moet ontwikkelen.

Grondgedachte: risico’s voorkomen, in veiligheid brengen, schade beperken
De grondgedachte van de Arbowet wordt in artikel 3 van de wet verwoord. ”De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.”
Een van de bepalingen geeft aan dat doeltreffende maatregelen moeten worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties.

In artikel 15 van de Arbowet is het verlenen van bijstand door bedrijfshulpverleners als volgt beschreven:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen
  • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting

Bedrijfshulpverlener belangrijk voor hulpdiensten

De bedrijfshulpverlener (BHV’er) heeft een voorpostfunctie voor de professionele hulpdiensten als politie, brandweer en ambulance. Uitgangspunt voor het opzetten van een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) is dat deze is afgestemd op de situatie van het bedrijf (zorg op maat). De Arbowet eist dat risico’s die werknemers kunnen tegenkomen bij het uitvoeren van hun werk worden vastgelegd in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Deze RI&E bevat tevens de maatregelen die worden getroffen om de risico’s te beperken. De risico’s die dan nog overblijven vormen de basis voor de organisatie van de bedrijfshulpverlening.

Arbeidsinspectie controleert en handhaaft

De controle en handhaving van de Arboregelgeving is opgedragen aan de Arbeidsinspectie. Bij ernstige overtreding kan gebruik worden gemaakt van het strafrecht. Hierdoor kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van bestuurlijke boete bij ovetreding van de Arbowet. Enkele voorbeelden van de standaard overtredingen zijn:

  • onvoldoende deskundigheid BHV’ers;
  • mankementen aan vluchtwegen en nooduitgangen.

Links

‘Quickscan’ Onze GRATIS en vrijblijvende brandbeveiligingscheck!

Optimus Brandbeveiliging houdt u, uw huis en uw bedrijf veilig. Neem contact op voor meer informatie.

Brandblussers

Lees meer…

Brandslanghaspels

Lees meer…

Blusdekens

Lees meer…

Noodverlichting

Lees meer…

Rookmelders

Lees meer…

Blussysteem

Lees meer…

EHBO middelen

Lees meer…

Noodplannen

Lees meer…

Brandmeldinstallatie

Lees meer…

Pictogrammen

Lees meer…

Optimus Brandbeveiliging voor: Brandblusmiddelen, brandmeldinstallaties, bedrijfsnoodboek, noodverlichting

In 1980 is vakbekwaam onderhoud aan kleine blustoestellen in een privaatrechtelijke afspraak vastgelegd. Deze regeling heet: ‘Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen’ (REOB).

Wij zijn Onderhoud Blusmiddelen (REOB) gecertificeerd.

Doelstelling van de IPcN is: Uitwisselen en gebruik kunnen maken van specialistische kennis die elk van de deskundigen op zijn of haar vakgebied kent.

Het kenniscentrum is alleen toegankelijk voor leden van de IPcN.