Bedrijfsnoodplan en noodboeken, ook door Optimus Brandbeveiliging

Bedrijfsnoodplan en bedrijfsnoodboeken

Een bedrijfsnoodplan is een stelsel van organisatorische en technisch maatregelen en voorzieningen om de gevolgen van een (bedrijfs-)noodsituatie, mogelijk escalerend tot een (bedrijfs-)ramp, zoveel mogelijk te beperken. Het bedrijfsnoodplan kan geïntegreerd zijn in de BHV-regeling of -bij meer ingewikkelde situaties in een aparte regeling worden opgesteld.

Een bedrijfsnoodplan kan de volgende onderdelen bevatten:

 • een overzicht van adressen en telefoonnummers
 • bedrijfsinformatie waaronder de organisatie van de hulpverlening, de regeling van de communicatie en de alarmering, etc.
 • een plan voor het opvangen van de dagelijkse bedrijfsrisico’s zoals brand, explosie, ongevallen, vrijkomen van gevaarlijke stoffen en ernstige (en gevaarlijke) bedrijfsstoringen
 • een ontruimingsplan met de maatregelen voor ontruiming van een object (instructies) en de organisatie van melding, alarmering en communicatie, alsmede de opvang van het personeel en bezoekers
 • een beveiligingsplan voor het bestrijden van specifieke gevaren van bijvoorbeeld radioactief materiaal
 • een beveiligingsplan voor het bestrijden van ordeverstoringen zoals bommeldingen en dergelijke
 • aanvalsplan voor de brandweer

Het bedrijfsnoodplan

Het bedrijfsnoodplan beoogt dus aan te geven welke maatregelen er zijn, of moeten worden genomen, ten behoeve van alle soorten noodsituaties die zich kunnen voordoen in een bedrijf.

Het ligt voor de hand in het bedrijfsnoodplan ook wordt aangegeven hoe men de hulpverlening heeft opgezet voor eenvoudiger ongewenste gebeurtenissen. De noodorganisatie van een bedrijf wordt immers betrokken bij iedere hulpverlening op eigen terrein en de noodsituatie doet zich pas voor wanneer gemeentelijke- en regionale hulpdiensten ook ingeschakeld dienen te worden. Gelukkig rekenen de directies van veel bedrijven het tot hun verantwoordelijkheid een actief, preventief en repressief, veiligheidsbeleid te voeren. De eigen noodorganisatie en het bijbehorende noodplan maken daar onderdeel van uit. Hierbij gaat het niet alleen om sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een goed veiligheidsbeleid heeft ook gunstige financiële gevolgen. Uiteraard is het voorkomen van directe en indirecte schade aan de bedrijfsuitrusting een eerste gunstig gevolg. Voorts is het voorkomen of beperken van ongevalsverzuim van belang.

Noot:

Opgemerkt moet worden dat de verzekeringsmaatschappijen niet ongevoelig zijn voor een goede en strikt uitgevoerde veiligheidspolicy. Een effectief risk-management heeft zeker invloed op de assurantiepremie; de kans dat de maatschappij moet uitbetalen is immers geringer en dus kan de premie omlaag.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op!

Wetgeving

Naast de sociaal maatschappelijke en financiële aspecten heeft de wetgever ook voorzien in de verplichting tot het in bepaalde gevallen opstellen van een noodplan.

Deze worden weergegeven in de volgende regelgevingen:

 • ARBO-wet (arbeidsveiligheidsrapport, ARBO-besluit)
 • Wet Milieubeheer (Extern Veiligheidsrapport)
 • Brandweerwet (noodorganisatie en bedrijfsbrandweer)
 • Rampenwet (rampbestrijdingsplan en bedrijfsnoodplan)
 • Gebruiksvergunning
 • Woningwet

Checklijst van een voorbeeld Bedrijfsnoodplan algemene informatie

Inhoudsopgave

 1. Gegevens gebouw en personen
  • Naam en adres
  • Sleutelhouders
  • Openingstijden gebouw
  • Gevaarlijke stoffen
  • Kwetsbare ruimten
  • Hoofdafsluiters
  • Brandslanghaspels
  • Draagbare blustoestellen
  • Blusinstallatie
  • Brandmeldsysteem
  • Ontruimingsalarm
  • Aantal aanwezige personen
 2. Organisatie BedrijfsHulpVerleningsdienst
  • Namenlijst BedrijfsHulpVerleningsdienst
  • Alarmering van de BedrijfsHulpVerleningsdienst
  • Verzamelplaats ontruiming
 3. Taken van:
  • Receptie
  • Hoofd BedrijfsHulpVerlening
  • BedrijfsHulpVerleners
  • Evacuatieteam
  • Personeel
  • Nazorgteam
 4. Veiligheidsplattegronden gebouw

Bron: IPcN

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op!

‘Quickscan’ Onze GRATIS en vrijblijvende brandbeveiligingscheck!

Optimus Brandbeveiliging houdt u, uw huis en uw bedrijf veilig. Neem contact op voor meer informatie.

Brandblussers

Lees meer…

Brandslanghaspels

Lees meer…

Blusdekens

Lees meer…

Noodverlichting

Lees meer…

Rookmelders

Lees meer…

Blussysteem

Lees meer…

EHBO middelen

Lees meer…

Noodplannen

Lees meer…

Brandmeldinstallatie

Lees meer…

Pictogrammen

Lees meer…

Optimus Brandbeveiliging voor: Brandblusmiddelen, brandmeldinstallaties, bedrijfsnoodboek, noodverlichting

In 1980 is vakbekwaam onderhoud aan kleine blustoestellen in een privaatrechtelijke afspraak vastgelegd. Deze regeling heet: ‘Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen’ (REOB).

Wij zijn Onderhoud Blusmiddelen (REOB) gecertificeerd.

Doelstelling van de IPcN is: Uitwisselen en gebruik kunnen maken van specialistische kennis die elk van de deskundigen op zijn of haar vakgebied kent.

Het kenniscentrum is alleen toegankelijk voor leden van de IPcN.