Alle producten voor de brandbeveiliging of brandpreventie

Optimus zelfdetecterend blussysteem

Brand binnen uw bedrijf

Mocht het toch gebeuren en men is aanwezig dan kunt u dikwijls door snel ingrijpen uitbreiding voorkomen. Door deze actie en hopelijk beperkte brandschade kan de productie zo snel mogelijk worden voortgezet.

Brand bij afwezigheid
Grote hoeveelheden mogelijke brandhaarden zijn te beveiligen met een zelfstandig werkende blusinstallatie met het Optimus zelfdetecterend blussysteem.

Optimus zelfdetecterend blussysteem
Optimus zelfdetecterend blussysteemis een detectie en blussysteem m.b.v. een kunststof leiding welke langs een mogelijk brandhaard geleid kan worden. Bij brand smelt de leiding en wordt de blussing geactiveerd. Er zijn twee mogelijkheden: blussing via de detectieleiding en blussing via een blusleiding. Bij blussing via de detectieleiding is blusstof/-gas in de detectieleiding aanwezig en stroomt door het ontstaan van een brandgat naar de brandhaard. Deze vorm geeft blussing daar waar hitte de leiding deed smelten. Bij blussing via een blusleiding geeft de detectieleiding “opdracht” om te gaan blussen. Deze vorm geeft blussing op vooraf bepaalde plaats(en). Deze systemen zijn praktisch onbeperkt toe te passen vanwege de gebruikte flexibele detectie/blusleiding. Van schakelkasten tot spoelbakken, computers, diepvriezers, tv’s, cv ketels enz. Ook in de scheepvaart, pleziervaart en auto’s is toepassing mogelijk.

Optimus zelfdetecterend blussysteemis toepasbaar voor gassen: CO2 en FM200 en stoffen: poeder en schuim.

Automatische blusinstallatie

De Optimus zelfdetecterend blussysteem installatie is bijzonder geschikt voor brandgevaarlijke objecten en onderdelen die direct bij de bron beveiligd dienen te worden.

Enkele voorbeelden zijn:

 • Server / computer kasten. (ook wel het hart van een bedrijf genoemd)

 • Machines. (van draaibank tot ooglaser machine)

 • Opslagruimtes of plaatsen van (gevaarlijke) stoffen of vloeistoffen.

 • Test ruimes.

 • Kabelgoten / enz

Waarom Optimus zelfdetecterend blussysteem:

Optimus zelfdetecterend blussysteem is een doelgericht blussysteem. Daar waar brand ontstaat, zal blussing optreden.

Optimus zelfdetecterend blussysteem treedt in werking bij een temperatuur verhoging of kleine vlammen. Een rookmelder even verder op heeft dan nog niet de kans gekregen te reageren door de (nog) minimale rookontwikkeling.

Een beginnende brand wordt zo snel bestreden, dat naastgelegen objecten nauwelijks of geen schade oplopen. Dit kan een enorme kostenbesparing zijn.

Voorbeeld:

Als voorbeeld nemen we een serverkast. Een onderdeel in de kast veroorzaakt kortsluiting en gaat branden. Als er geen directe actie ondernomen wordt, zal de kast, ook wel het hart van een bedrijf, mogelijk uitbranden.

Optimus zelfdetecterend blussysteem zal bij de ontstane brand een precisie blussing uitvoeren waardoor andere onderdelen bespaard kunnen blijven.

Opbouw installatie:

De Optimus zelfdetecterend blussysteem installatie is als volgt opgebouwd. Een blusgas cilinder wordt geplaatst nabij een te beveiligen object. Vanaf de cilinder komt een detectieleiding, welke in of om een object gesitueerd wordt. Ontstaat er een temperatuur die hoger is dan 90ºC , dan smelt de detectieleiding op dat punt door waardoor de blussing in werking zal treden. Een optie is het plaatsen van een drukschakelaar die schakelt bij het in werking treden van het systeem. Bij Optimus zelfdetecterend blussysteem onderscheiden we 2 verschillende systemen namelijk: direct en indirect. Direct betekent: directe blussing vanuit de detectieleiding. Indirect betekent: blussing vanuit een blusleiding.

Principe direct systeem:

Principe indirect systeem:

Werking Direct systeem:

De detectie/blusleiding is gesitueerd in het te beschermen object. (zie 1)

Ontstaat er een temperatuurverhoging of een brand, dan zal de detectieleiding op dat punt smelten. (zie 2 en 3)

Blusstof/-gas uit de cilinder zal, op de plaats van het doorsmelten van de detectie/blus leiding, op de brandhaard spuiten waardoor deze geblust wordt. Dit systeem is niet handmatig te activeren.

Werking Indirect systeem:

De detectie van het indirecte systeem is gelijk aan het directe systeem, de werking is anders. De detectie/blusleiding is bij het indirecte systeem enkel een detectieleiding. Er zal dus geen blussing plaatsvinden via deze leiding.

Een blusleiding komt vanaf de fles naar het te beschermen object.

Smelt de detectieleiding, dan zal blusstof/-gas via de blusleiding de cilinder verlaten. Door een explosiekop te plaatsen, kan dit systeem handmatig bediend worden.

Uitrusting installatie:

 • Fles (drukcilinder) met blusgas en bedieningskop (in / of buiten de ruimte)

 • Detectie / blusleiding (door object)

 • Blusleiding t.b.v. blussing (enkel bij indirect systeem) (in of naar de ruimte)

 • Drukschakelaar (optie)

Voorbeeld van direct systeem in elektronica kast:

Soorten blusstof:
Optimus zelfdetecterend blussysteem systemen zijn toepasbaar voor meerdere blusmedia. Enkele voorbeelden zijn:

 • CO2
 • FM200
 • Schuim
 • Poeder

Voor ieder medium is een andere cilinder of drukvat nodig.

Gesloten ruimte:

Als het te beveiligen object zich in een gesloten kast / ruimte bevindt, kan het blusgas CO2 toegepast worden. De ruimte wordt gevuld met een hoeveelheid gas waardoor een gas/luchtmengsel ontstaat, welke het verbrandingsproces stopt. Een berekening van de inhoud in kubieke meter is voldoende om de hoeveelheid blusstof/-gas te bepalen.

Er moet echter wel rekening gehouden worden dat er afzuiging aanwezig kan zijn in de vorm van een airconditioning tot een koelvin. Het best is deze uit te schakelen tijdens een blussing. Dit kan gerealiseerd worden d.m.v. een drukschakelaar met stuurrelais.

Open ruimte:

Bij beveiliging van een open ruimte moet rekening gehouden worden met een over capaciteit blusstof. Er kan gekozen worden voor het directe of het indirecte systeem, naar gelang de omstandigheden dit toelaten. De soort blusmedia is weer afhankelijk van de te blussen “klasse”.  Zoals u ziet zijn er vele toepassingsmogelijkheden op het gebied van Optimus zelfdetecterend blussysteem. Het is daarom raadzaam uzelf goed te laten informeren over uw specifieke situatie.

 • Optimus zelfdetecterend blussysteem:  technologie voor automatische bestrijding.

 • Optimus zelfdetecterend blussysteem detecteren en onderdrukken vuur, direct bij de bron, snel, efficiënt en automatisch.

 • Optimus zelfdetecterend blussysteem is een uniek, kosten effectief, bijzonder betrouwbare automatische werkend blussysteem wat nagenoeg overal toegepast kan worden.

 • Optimus zelfdetecterend blussysteem biedt een compleet installatie flexibiliteit als gevolg van zelfstandig ontwerp en werking. Geen elektrische aansturing is nodig.

 • Optimus zelfdetecterend blussysteem is ideaal voor nieuwe constructies, of mobiele toepassing.

 • Optimus zelfdetecterend blussysteem blust vuur direct bij de bron, gebruik makend van de unieke onder druk staande detectie/ blusleiding, waar de beveiliging gewenst is. De leiding is lek proof, flexibel en temperatuur gevoelig.

 • Optimus zelfdetecterend blussysteem is een zelfstandig, stand-alone systeem, onafhankelijk van elektrische voeding.

 • Optimus zelfdetecterend blussysteem reageert betrouwbaar.

 • Optimus zelfdetecterend blussysteem biedt een grotere bluscapaciteit, waar hogedruk nozzles worden gebruikt. Onze hoog gekwalificeerde mensen kunnen u goed adviseren uw bezit te beschermen.

Voordelen

Optimus zelfdetecterend blussysteem geeft vele voordelen boven standaard systemen zoals plafond sproeiers:

Flexibele, dunne buis ( 6 mm) maakt het mogelijk in nauwe ruimtes te komen

 • Bijna geen installatie beperkingen

 • Vergt weinig onderhoud

 • Blust altijd bij het heetste punt

 • Blust vuur in seconden, beperking van schade

 • Snelle, eenvoudige installatie

 • Beschikbare blusstoffen zijn schuim, poeder of schoon gas (CO2, FM200)

 • Goede kosten-baten verhouding in vergelijk met andere systemen

 • Blusstof is afhankelijk van omgeving, beperking van schade

Computer en server toepassingen

Bijna ieder bedrijf, onafhankelijk van de maat, heeft behoorlijk geïnvesteerd in computer technologie in hun kantoren. Toch, zelfs met deze investeringen wordt vaak niets gedaan aan brandbeveiliging.

Met zoveel elektrische componenten, voedingen en kabels die hierbij betrokken zijn is kortsluiting niet ongewoon.

Optimus zelfdetecterend blussysteem verstrekt een prachtige oplossing ter bescherming van binnenwerken van “single rack to data centers” gevuld met servers, routers en voedingen.

Vele, wat oudere Server ruimten, zij beveiligd met een Halon Total flooding systeem. Optimus zelfdetecterend blussysteem is een excellent alternatief bij vervanging van deze systemen, met een ander medium. Bij bescherming op Rack niveau, individuele componenten kunnen beschermd worden, vaak met voorkoming van verdere schade bij brand.

Optimus zelfdetecterend blussysteem rode detectieleiding kan door de kritieke gebieden geleid worden, met als gevolg, beveiliging van alle potentiële bronnen van vuur. In simpele bewoording, hoe dichter de detectie bij de brandhaard zit, hoe sneller de brand onderdrukt (geblust) wordt.

Optimus zelfdetecterend blussysteem detectieleiding is niet geleidend en flexibel genoeg om langs bekabeling in kasten gemonteerd te worden.

Optimus zelfdetecterend blussysteem systemen kunnen toegepast worden met verscheidene blusstoffen. Meestal wordt CO2 of FM 200 gebruikt bij computer installaties. Dit is niet geleidend en geeft geen restschade door de blusstof zelf.

Optimus zelfdetecterend blussysteem kan zelfs toegepast worden met een rookdetector of gebouw alarm als activeringsbron. (uitsluitend Optimus zelfdetecterend blussysteem Indirect Systeem )

Of u een oud systeem wilt vervangen of voor de eerste keer wilt gaan beveiligen, Optimus zelfdetecterend blussysteem is een goed, kosten effectieve oplossing.

Brand risico kan bijzonder hoog zijn bij vele types snij, draai of verspaan banken. Optimus zelfdetecterend blussysteem systemen geven een accurate en snelle bescherming. De flexibele leiding kan gemakkelijk door het werkgebied geleid worden en kan zelfs nog licht meebewegen.

Testen hebben uitgewezen dat onder normale omstandigheden de Optimus zelfdetecterend blussysteem leiding 10x sneller werkt dan traditionele systemen.

Vanaf het moment van detectie, kan Optimus zelfdetecterend blussysteem zijn blusmiddel lossen in 4 seconden (afhankelijk van de maat van de installatie). Een tweetal spuit-nozzles kan de blusstof direct in of op het gewenste punt lossen.

Optimus zelfdetecterend blussysteem schema

Bij directe uitvoering is de detectieleiding tevens de toevoer van blusstof. De blussing vindt daardoor plaats waar de slang gesmolten is.

Bij indirecte uitvoering wordt op vooraf vastgestelde locatie blusstof/ -gas gelost. In dit geval dient detectieleiding uitsluitend ter activering

Directe uitvoering:

Indirecte uitvoering:

‘Quickscan’ Onze GRATIS en vrijblijvende brandbeveiligingscheck!

Optimus Brandbeveiliging houdt u, uw huis en uw bedrijf veilig. Neem contact op voor meer informatie.

Brandblussers

Lees meer…

Brandslanghaspels

Lees meer…

Blusdekens

Lees meer…

Noodverlichting

Lees meer…

Rookmelders

Lees meer…

Blussysteem

Lees meer…

EHBO middelen

Lees meer…

Noodplannen

Lees meer…

Brandmeldinstallatie

Lees meer…

Pictogrammen

Lees meer…

Optimus Brandbeveiliging voor: Brandblusmiddelen, brandmeldinstallaties, bedrijfsnoodboek, noodverlichting

In 1980 is vakbekwaam onderhoud aan kleine blustoestellen in een privaatrechtelijke afspraak vastgelegd. Deze regeling heet: ‘Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen’ (REOB).

Wij zijn Onderhoud Blusmiddelen (REOB) gecertificeerd.

Doelstelling van de IPcN is: Uitwisselen en gebruik kunnen maken van specialistische kennis die elk van de deskundigen op zijn of haar vakgebied kent.

Het kenniscentrum is alleen toegankelijk voor leden van de IPcN.