Altijd water op locatie door Optimus Brandbeveiliging

Optimus Brandbeveiliging levert en verricht onderhoud aan droge stijgleidingen, conform de NEN 1594 Norm

Waarvoor dient een droge stijgleiding voor?

Wanneer er in een flat of ander groot gebouw brand zou uitbreken is het mogelijk dat de brandweer veel tijd zou verliezen bij het uitrollen en het naar boven brengen van hun brandslangen. Om dit probleem te vermijden zijn er in hoge gebouwen droge stijgleidingen verplicht.

De stijgleidingen bestaan uit een stalen buis met een voedings- en brandslangaansluiting. De brandweer kan op die manier met een pomp het benodigde bluswater snel op de juiste plek krijgen waardoor het blussen een stuk sneller gaat.

Wanneer heeft u een droge stijgleiding nodig?

Droge stijgleidingen zijn verplicht bij:

 • Een zeer uitgestrekt gebouw
 • Gebouwen waarvan de hoogste verdiepingsvloer 20 meter boven het maaiveld ligt (afhankelijk van de indeling en afmeting)
 • Er moet dan wel binnen de directe nabijheid (40 meter) een brandkraan bevinden
 • Een gebouw dat door brandweervoertuigen moeilijk rondom te bereiken is
 • Deze leidingen zijn enkel gemaakt voor “lage druk” (HD-stijgleidingen worden niet meer gebruikt)

Regelgeving

Droge stijgleidingen dienen te voldoen aan de NEN 1594 Norm.
Ook dient u te voldoen aan Artikel 6 algemene gebruikeisen voor bouwwerken.
Dit artikel kan per gemeente variëren.

Doorgaans komt de volgende regelgeving naar voren:

Artikel 6 Droge blusleiding

 • Tenminste éénmaal per jaar moet door een terzake kundige het nodige onderhoud worden verricht en een controle worden gehouden op de reinheid en goede werking van droge blusleidingen.
 • De droge blusleiding moet, na geheel met water te zijn gevuld, worden onderworpen aan een druk van 1600 kPa gemeten op de hoogte van het maaiveld. Deze druk moet zich zonder bijpompen gedurende 5 minuten handhaven. Boven de 75 meter moet voor elke 10 meter de druk met 100 kPa worden verhoogd.
 • Bij oplevering van de installatie en daarna eenmaal per vijf jaar moet de droge blusleiding worden getest, zoals in het tweede lid is weergegeven. Resultaten van deze test moeten, in de vorm van een testrapport aan de commandant van de brandweer worden gezonden.
 • De pompinstallatie voor de droge blusleiding moet voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 9 van het boek ‘Een brandveilig gebouw installeren’ (Uitgave Nederlandse Brandweer Federatie).
 • De pompinstallatie voor de droge blusleiding moet tenminste éénmaal per maand worden gecontroleerd op een goede werking en zo nodig worden gerepareerd.
 • Tenminste éénmaal per jaar moet door een terzake deskundige het nodige onderhoud worden verricht en een controle worden gehouden op de goede werking van de pompinstallatie voor de droge blusleiding

Check voor de zekerheid de regelgeving bij uw gemeente! In ieder geval komen de volgende regels in nagenoeg alle gemeentes voor:

 • Droge blusleidingen dienen aangelegd te worden conform de NEN 1594. Ook het onderhoud staat hierin beschreven.
 • Droge blusleidingen moeten eenmaal per jaar worden geïnspecteerd en eenmaal per  5 jaar hydrostatisch worden beproefd.
 • De manier waarop deze beproevingen worden uitgevoerd is omschreven in het Normblad NEN 1594.

Verantwoordelijkheid

Eerst werden deze taken uitgevoerd door de brandweer, maar door bezuinigingen en het verleggen van de verantwoordelijkheden zijn deze activiteiten geminimaliseerd tot zelfs afgesloten.

=> Dus de verantwoording ligt grotendeels bij u of bij de beheerder van het gebouw.
=> Dus u wordt ook aansprakelijk gesteld wanneer u niet aan deze verantwoording voldoet.

Het aantal droge stijgleidingen in één gebouw.

Hoeveel droge blusleidingen u moet hebben is terug te vinden in artikel 2.192 lid 2 hier staat geschreven:

Het aantal droge blusleidingen is zodanig dat de loopafstand tussen een brandslangaansluiting van een droge blusleiding en een toegang van een op die aansluiting aangewezen rookcompartiment niet groter is dan 35 m.

Jaarlijks onderhoud

Een droge stijgleiding dient jaarlijks te worden onderhouden. Het jaarlijkse onderhoud dient uitgevoerd te worden volgens de NEN 1594, dit bestaat uit de volgende onderdelen:

 • de visuele controle van alle onderdelen, inclusief de aansluitkast
 • controle aansluitingen
 • conditioneren van rubber afdichtingen
 • controleren en conditioneren van de spindels

Bedieningsinstructie voor de brandweer:

 1. Controleer op elke verdieping of de afsluiters c.q. deksels afgesloten zijn.
 2. Koppel op de verdieping waarop u wilt afleggen een aanvalsslang aan in de richting van de brand, voorheen werd geleerd dat dit een verdieping lager diende te gebeuren en dit heeft nog steeds de voorkeur, maar het is niet altijd mogelijk (brandcompartimenten)
 3. Sluit beneden de toevoerslang aan van de tankautospuit naar de droge stijgleiding, wanneer er bij de stijgleiding-aansluiting geen afsluiter geplaatst is, plaats deze als nog (losse kogelafsluiter van de nevelkogel)
 4. Vul de droge stijgleiding met water
 5. Ontlucht de droge stijgleiding bovenaan via de straalpijp of een verdeelstuk
 6. De opvoerdruk zal per 10 meter hoogte verschil 1 bar verhoogd moeten worden
 7. Bij het opruimen van de watertoevoer kan de kraan beneden aan de stijgleiding dichtgezet worden zodat alleen de toevoerslang afgewaterd hoeft te worden via het aftap kraantje.

‘Quickscan’ Onze GRATIS en vrijblijvende brandbeveiligingscheck!

Optimus Brandbeveiliging houdt u, uw huis en uw bedrijf veilig. Neem contact op voor meer informatie.

Brandblussers

Lees meer…

Brandslanghaspels

Lees meer…

Blusdekens

Lees meer…

Noodverlichting

Lees meer…

Rookmelders

Lees meer…

Blussysteem

Lees meer…

EHBO middelen

Lees meer…

Noodplannen

Lees meer…

Brandmeldinstallatie

Lees meer…

Pictogrammen

Lees meer…

Optimus Brandbeveiliging voor: Brandblusmiddelen, brandmeldinstallaties, bedrijfsnoodboek, noodverlichting

In 1980 is vakbekwaam onderhoud aan kleine blustoestellen in een privaatrechtelijke afspraak vastgelegd. Deze regeling heet: ‘Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen’ (REOB).

Wij zijn Onderhoud Blusmiddelen (REOB) gecertificeerd.

Doelstelling van de IPcN is: Uitwisselen en gebruik kunnen maken van specialistische kennis die elk van de deskundigen op zijn of haar vakgebied kent.

Het kenniscentrum is alleen toegankelijk voor leden van de IPcN.