Alle pictogrammen worden geleverd door Optimus Brandbeveiliging

Pictogrammen en signalering van Optimus Brandbeveiliging

Pictogrammen

Signalisatie is èèn van de belangerijkste pijlers voor het maken van een goed veiligheidsplan, immers willen we aan iedereen duidelijk maken wat we bedoelen zonder gehinderd te worden door een taalprobleem. Dit kan alleen door middel van pictogrammen.

Pictogrammen kennen we in de volgende categorieën:

  • Evacuatie en EHBO signalen geven de routing aan naar de uitgangen en nooduitgangen en de plaatsen waar de EHBO-middelen zich bevinden.
  • Brandbestrijdingssignalen geven de plaatsen aan waar de brandbestrijdingsmiddelen zich bevinden en waar kan worden gealameerd.
  • Gebodsborden hierdoor wordt aangegeven aan welke verplichtingen men moet voldoen of wat is toegestaan.
  • Verbodsborden hiermee wordt aangegeven wat verboden is.
  • Waarschuwingsborden dit zijn borden die gevaren aanduiden die in de directe omgeving of in de te betreden ruimte aanwezig zijn.
  • Aanwijzigingsborden overige aanduidingen die aangeven wat zich op die plek bevindt, waarvoor iets dient of hoe iets werkt.

Signalisatie

Elk bedrijf staat in voor de veiligheid van derden in de werkomgeving. Deze noodzaak is opgedragen door Europese normen, nationale wetgeving en sectoriële richtlijnen. Daarnaast is er echter ook een goede signalisatie nodig zodat iedereen zijn weg vindt in het gebouw.

In werkelijkheid is de toepassing hiervan veelal ingewikkeld. Er moet gestreefd worden naar een perfecte synergie tussen wat wettelijk is en wat praktisch mogelijk is.

Met het oog voor toepassing binnen burelen, ontvangstruimten, entree en gangen, restaurants of hotels, hospitalen enz. wordt er veel belang aan gehecht aan de esthetische waarde gecombineerd met de parameters van de veiligheid. Zowel voor de statische signalisatie als de dynamische biedt Optimus brandbeveiliging u een totaaloplossing. Ook noodverlichting valt onder signalering.

‘Quickscan’ Onze GRATIS en vrijblijvende brandbeveiligingscheck!

Optimus Brandbeveiliging houdt u, uw huis en uw bedrijf veilig. Neem contact op voor meer informatie.

Brandblussers

Lees meer…

Brandslanghaspels

Lees meer…

Blusdekens

Lees meer…

Noodverlichting

Lees meer…

Rookmelders

Lees meer…

Blussysteem

Lees meer…

EHBO middelen

Lees meer…

Noodplannen

Lees meer…

Brandmeldinstallatie

Lees meer…

Pictogrammen

Lees meer…

Optimus Brandbeveiliging voor: Brandblusmiddelen, brandmeldinstallaties, bedrijfsnoodboek, noodverlichting

In 1980 is vakbekwaam onderhoud aan kleine blustoestellen in een privaatrechtelijke afspraak vastgelegd. Deze regeling heet: ‘Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen’ (REOB).

Wij zijn Onderhoud Blusmiddelen (REOB) gecertificeerd.

Doelstelling van de IPcN is: Uitwisselen en gebruik kunnen maken van specialistische kennis die elk van de deskundigen op zijn of haar vakgebied kent.

Het kenniscentrum is alleen toegankelijk voor leden van de IPcN.