Alle soorten blusapparatuur door Optimus Brandbeveiliging

Besluit draagbare blusmiddelen – Optimus Brandbeveiliging

Brandblusmiddelen

Brandblusmiddelen, zijn middelen om een brand te blussen, zoals draagbare blustoestellen, maar ook branddekens, emmers water, zand, enz. Op deze pagina beperken we ons tot de draagbare blustoestellen.:

Draagbare blustoestellen zijn verplaatsbare blustoestellen met een maximaal gewicht van 20 kilogram. Een groot nadeel van draagbare blustoestellen is dat ze een beperkte spuitduur hebben. Elk draagbaar blustoestel moet een Rijkskeurmerk hebben afgegeven door de directie Brandweer en Rampenbestrijding van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het Rijkskeurmerk geeft aan:

 • een rangnummer (bijvoorbeeld 892)
 •  jaar en maand van afgifte typekeur (bijvoorbeeld 88-03)
 •  de “B” van Besluit (linkerzijde van de eclips)
 •  het jaartal van het besluit (rechterzijde van de eclips)
 •  “BZ” van Binnenlandse Zaken (onderzijde van de eclips)

In het Besluit Draagbare Blustoestellen van 1986 staat onder andere vermeldt dat de kleur van de blustoestellen rood moet zijn. Tevens staat hierin vermeldt dat ieder blustoestel moet zijn voorzien van een etiket met daarop vermeld:

 • het soort blustoestel met het type, de vulling, het blusvermogen en het temperatuurbereik.
 • de gebruiksaanwijzing en pictogrammen van de brandklassen.
 • de beperking en de gevaren van het gebruik van het toestel.
 • de handelingen na gebruik en de blusstoffen en drijfgassen die bij hervulling gebruikt dienen te worden. de naam en het adres van de leverancier of producent, alsmede het Rijkskeurmerk en het jaar van productie.

Vaste slanghaspel:

De vaste slanghaspel is een trommel met daaromheen een opgerolde slang die op de waterleiding is aangesloten. De dikte van deze slang varieert van 20 tot 25 mm. De lengte van de slang varieert van resp. 20 meter tot 30 meter.

Het grote voordeel van een slanghaspel is dat je een onbeperkte spuitduur hebt omdat deze aangesloten is op de waterleiding. Aan het einde van de slang zit een straalpijpje om zodoende de waterdruk te regelen. Tevens bestaat de mogelijkheid om te kiezen tussen een gebonden straal en een sproeistraal.

Voor de slanghaspel is een afsluiter gemonteerd die er voor zorgt dat de haspel niet permanent onder druk staat. Dit zou namelijk tot gevolg kunnen hebben dat de slang scheurt met een hoop waterschade tot gevolg.

Voordelen:

 • een groot koelend vermogen.
 • goedkoop.
 • meestal in grote hoeveelheden aanwezig.

Nadelen:

 • elektrisch geleidend.
 • niet geschikt voor metaalbranden.
 • niet geschikt voor vloeistofbranden.
 • gevoelig voor bevriezing.
 • veroorzaakt een hoop waterschade.

Poederblussers:

Poederblussers zijn gevuld met een bluspoeder. Bluspoeder kunnen we onderscheiden in BC-poeders, ABC-poeders en D-poeders, waarbij de hoofdletters staan voor de brandklasse waarvoor deze poeders geschikt zijn. Als uitdrijfgas wordt bij poederblussers kooldioxide of stikstof gebruikt. De hoeveelheid bluspoeder hangt af van de grootte van het blustoestel. Dit kan 1 tot 12 kilogram bedragen.

De spuitduur van een poederblusser bedraagt 6 tot 12 seconden bij ononderbroken spuiten.

Voordelen:

 • niet elektrisch geleidend.
 • zowel buiten als binnen effectief bruikbaar.
 • niet gevoelig voor bevriezing.

Nadelen:

 • een gering afkoelend vermogen, waardoor de brand kan herontsteken.
 • vermindert het zicht in kleine ruimten.
 • veroorzaakt grote nevenschade.

Koolzuursneeuwblussers:

Koolzuursneeuwblussers zijn gevuld met kooldioxide. In de blusser wordt het blusmiddel in vloeibare vorm opgeslagen onder een druk van 60 bar bij 20 graden Celsius. Deze cilinders zijn zogeheten drukvaten en moeten dus gekeurd worden door het Stoomwezen.

De cilinder is voorzien van een knijpafsluiter, een hogedrukslang en een expansiekoker.

De afsluiter is voorzien van een veiligheidsventiel welke geactiveerd wordt indien de druk in de ketel te hoog wordt door bijvoorbeeld een te hoge temperatuur.

Voordelen:

 • niet elektrisch geleidend.
 • niet agressief.
 • niet gevoelig voor bevriezing.
 • geen nevenschade.

Nadelen:

 • verwaait snel in de buitenlucht of bij tocht.
 • verstikkend voor de bediener doordat het de zuurstof verdrijft.
 • opslag in zware hogedrukcilinders.
 • afsluiter kan dichtvriezen door sterke uitstroom van de blusstof.

Schuimblussers:

Schuimblussers zijn gevuld met water en een toevoeging van schuimvormend middel (SVM).

De blussende werking van schuimblussers berust op afdekking en tevens afkoeling door het aanwezige water. Het uitdrijfmiddel is kooldioxide of stikstof.

De blusser bestaat uit een stalen ketel, voorzien van een stijgbuis, een afsluiter en een slang.

Schuimblussers zijn niet geschikt om onder spanning staande apparatuur te blussen behoudens de zogeheten sproeischuimblussers. Deze zijn in de straalpijp voorzien van gedraaide norzels die een fijne nevel veroorzaken welke niet stroomgeleidend is.

Voordelen:

 • zeer geschikt voor vloeistofbranden.
 • grote hoeveelheid schuim met weinig water.

Nadelen:

 • elektrisch geleidend.
 • gevoelig voor bevriezing.
 • veroorzaakt een hoop nevenschade door aantasting.

Blusdekens:

Blusdekens kunnen gemaakt zijn van zuiver wol, glaswol of van synthetisch materiaal.

Blusdekens zijn wat grootte en uitvoering betreft te vergelijken met een normale deken. De blussende werking van een blusdeken berust op afdekking (verstikking). Kleine brandjes, dus beginnende brandjes, kunnen met succes uitgemaakt worden door de blusdeken over de brandhaard uit te spreiden. (B.v. een frituurpan of een prullenbak die in de brand staat).

De blusdeken is ook een heel goed en effectief blusmiddel wanneer er een persoon in de brand staat. (B.v. in een keuken door een steekvlam). Sla de blusdeken om de persoon heen en zorg dat er geen zuurstof meer bij de vlammen kan komen, de brand zal dan uit gaan.

Tevens is een blusdeken geschikt om er een persoon mee te verplaatsen indien deze niet meer kan lopen en toch verplaatst moet worden.

Voordelen:

 • zeer geschikt voor vloeistofbranden.
 • grote hoeveelheid schuim met weinig water.

Nadelen:

 • elektrisch geleidend.
 • gevoelig voor bevriezing.
 • veroorzaakt een hoop nevenschade door aantasting.

‘Quickscan’ Onze GRATIS en vrijblijvende brandbeveiligingscheck!

Optimus Brandbeveiliging houdt u, uw huis en uw bedrijf veilig. Neem contact op voor meer informatie.

Brandblussers

Lees meer…

Brandslanghaspels

Lees meer…

Blusdekens

Lees meer…

Noodverlichting

Lees meer…

Rookmelders

Lees meer…

Blussysteem

Lees meer…

EHBO middelen

Lees meer…

Noodplannen

Lees meer…

Brandmeldinstallatie

Lees meer…

Pictogrammen

Lees meer…

Optimus Brandbeveiliging voor: Brandblusmiddelen, brandmeldinstallaties, bedrijfsnoodboek, noodverlichting

In 1980 is vakbekwaam onderhoud aan kleine blustoestellen in een privaatrechtelijke afspraak vastgelegd. Deze regeling heet: ‘Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen’ (REOB).

Wij zijn Onderhoud Blusmiddelen (REOB) gecertificeerd.

Doelstelling van de IPcN is: Uitwisselen en gebruik kunnen maken van specialistische kennis die elk van de deskundigen op zijn of haar vakgebied kent.

Het kenniscentrum is alleen toegankelijk voor leden van de IPcN.